สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคเบาหวาน

ประกันเบาหวานที่บ้านกรวด


คุ้มครองเบาหวาน รวมภาวะแทรกซ้อน สูงสุดถึง 300%*
– รับผลประโยชน์ก้อนแรก เพียงได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน**
– ครอบคลุม การสูญเสียอวัยวะจากเบาหวาน เบาหวานขึ้นตา หรือเบาหวานระยะโคม่า
– รับการฟอกไต ได้นานถึง 10 ปี หากเป็นไตวายระยะสุดท้ายจากเบาหวาน
– รับผลประโยชน์การเปลี่ยนถ่ายไต และร่างกายปฎิเสธการเปลี่ยนถ่ายไต อย่างละ 50%*
– ทำได้ตั้งแต่อายุ 18 – 60 ปี

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคเบาหวาน มีทั้งหมด 5 ข้อ เช่น
ไม่คุ้มครองการจ่ายผลประโยชน์ใดๆ อันเกิดจากสาเหตุโดยตรง หรือโดยอ้อมจากสาเหตุต่อไปนี้
1. ความเจ็บป่วยใดๆที่สืบเนื่องจากโรคเบาหวาน หรืออาการที่บ่งชี้ได้ว่าเป็นสาเหตุของโรคเบาหวาน หรือโรคที่เกิดจากโรคเบาหวานที่เกิดขึ้นก่อนวันทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันที่อนุมัติต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ (Reinstatement) ครั้งสุดท้ายแล้วแต่ว่าวันใดเกิดขึ้นหลังสุดและผู้เอาประกันภัยเคยได้รับการวินิจฉัย การรักษา หรือได้รับคำแนะนำจากแพทย์
2. โรคหรือภาวะดังต่อไปนี้
– เบาหวานขณะตั้งครรภ์(Gestational Diabetes)หมายถึง โรคเบาหวานที่วินิจฉัย จากความผิดปกติในการทดสอบความทนต่อน้ำตาล ไม่ว่าในระดับไหน โดยวินิจฉัยครั้งแรกระหว่างตั้งครรภ์หรือ
– เบาหวานที่เกิดจากโรคตับอ่อนอักเสบจากแอลกอฮอล์หรือ
– เบาหวานที่เกิดจากการใช้ยาสเตียรอยด์หรือ
– เบาหวานที่มีอาการหรืออาการแสดงครั้งแรก หรือที่มีผลการตรวจพบระดับน้ำตาลในเลือดผิดปกติครั้งแรกหรือได้รับการวินิจฉัยภายใน 120 วันนับจากวันเริ่มต้นสัญญาเพิ่มเติมหรือวันที่อนุมัติต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ครั้งสุดท้ายเนื่องจากสัญญาขาดผลบังคับ แล้วแต่ว่าวันใดเกิดขึ้นหลังสุด เป็นต้น

คำเตือน: ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

หมายเหตุ

– ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 1 ปี โดยที่ผู้เอาประกันภัยสามารถรับความคุ้มครองได้ถึงอายุ 71 ปี ทั้งนี้ต้องไม่เกินระยะเวลาเอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาเพิ่มเติมนี้แนบท้ายอยู่
– ผู้เอาประกันภัยสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคเบาหวานได้มากกว่า 1 สัญญา และเมื่อรวมจำนวนเงินเอาประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ทุกสัญญาแล้วต้องไม่เกิน 3,000,000 บาท ต่อผู้เอาประกันภัยแต่ละคน
– เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมนี้ ไม่สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51
– การพิจารณารับประกันภัยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

*เป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา
**กรณีผู้เอาประกันภัยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 เป็นครั้งแรก หลังจาก 120 วัน นับจากวันเริ่มต้นสัญญาเพิ่มเติมหรือวันที่อนุมัติต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้ครั้งสุดท้าย แล้วแต่ว่าวันใดเกิดขึ้นหลังสุด ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยต้องไม่เคยได้รับผลประโยชน์ใดในสัญญาเพิ่มเติมนี้มาก่อนผลประโยชน์กรณีได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวาน

เป็นการซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยที่ยังมีผลบังคับอยู่เท่านั้น

Facebook Comments