โครงการเมืองไทย อุ่นใจ 3 คุ้ม

อุ่นใจ3คุ้มประกันภัยเมืองไทย ประกันภัยใกล้บ้าน บ้านกรวด

อุ่นใจ3คุ้ม บ้านกรวด

 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิต หรือ ทุพพลภาพถาวรจากอุบัติเหตุสาธารณะสูงสุด 3,000,000บาท*
 • คุ้มครองกรณีเสียชีวิต 100,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ สูงสุด 50,000 บาท* ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
 • เงินชดเชยรายวัน เมื่อพักรักษาตัวในโรงพยาบาล สูงสุดวันละ 5,000 บาท*
 • รับเงินชดเชยรายวันเป็น 2 เท่า เมื่อพักรักษาตัวในโรงพยาบาลในห้อง ICU หรือ โรงพยาบาลในต่างประเทศ
 • ทำได้ตั้งแต่อายุ 16-55 ปี
 • เบี้ยประกันคงที่ตลอดอายุสัญญา
 • สามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีได้***

* สำหรับแผน 5
**กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุสาธารณะ สำหรับความคุ้มครอง แผน 5
***เฉพาะเบี้ยประกันชีวิตของโครงการนี้ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค.51

หมายเหตุ

 • การแถลงสุขภาพเป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณารับประกันภัย หรือพิจารณาจ่ายเงินตามสัญญาประกันภัย
 • การพิจารณารับประกันเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • ผลประโยชน์ เงื่อนไขและความคุ้มครองโดยละเอียด เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

คำเตือน : ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

Facebook Comments